default-header
Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie: augustus 2018

Artikel 1 Algemeen en definities

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting ExamAssist, hierna te noemen: “ExamAssist”, en een Opdrachtgever / Opdrachtnemer waarop ExamAssist deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ExamAssist, voor de uitvoering waarvan door ExamAssist derden dienen te worden betrokken.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ExamAssist en haar bestuur.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever / Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.5 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ExamAssist en de Opdrachtgever / Opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg hiervan zoveel mogelijk in overeenstemming met de context van deze bepalingen plaats te vinden.
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie zoveel mogelijk in overeenstemming met de context van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.
1.8 Indien ExamAssist niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ExamAssist in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
1.9 In deze algemene voorwaarden dienen de volgende begrippen als volgt verstaan te worden:

 • ExamAssist: Stichting ExamAssist.
 • Opdrachtgever: de onderneming, persoon of de instelling, waarmee ExamAssist een overeenkomst is aangegaan.
 • Opdrachtnemer: Diegene die in naam van ExamAssist werkzaamheden uitvoert op basis van een overeenkomst, niet zijnde een arbeidsovereenkomst.
 • Overeenkomst(en): iedere door ExamAssist met een Opdrachtgever / Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
 • Contractactiviteit: een door ExamAssist georganiseerde praktijktraining, opleiding, workshop, cursus, congres, studiedag, werkzaamheden in de (ondersteunende) examinering en (voorbereiding tot) diplomering, of soortgelijke activiteit.
 • Werkruimte: de locatie waar de contractactiviteit plaatsvindt.
 • Apparatuur: alle apparaten, machines en installaties, inclusief de zogenaamde randapparatuur, alsmede de daartoe behorende onderdelen, welke door ExamAssist in het kader van een contractactiviteit worden gebruikt.
 • Hulpmiddelen: alle door ExamAssist bij de uitvoering van een overeenkomst gebruikte (audio)visuele hulpmiddelen.
 • Materialen: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie en werkinstructies, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst door ExamAssist worden gebruikt, dan wel aan de Opdrachtgever / Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van ExamAssist zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven en voor zover er door ExamAssist niet reeds kosten ter voorbereiding van een contractactiviteit zijn gemaakt.
2.2 ExamAssist kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever / Opdrachtnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of de offerte opgenomen aanbod, is ExamAssist daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ExamAssist anders aangeeft.
2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht ExamAssist niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Overeenkomsten
3.1 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze pas tot stand door een schriftelijke (opdracht)bevestiging van ExamAssist.
3.2 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de door ExamAssist in te roepen ontbindende voorwaarde dat de Opdrachtgever / Opdrachtnemer voldoende kredietwaardig is, zulks uitsluitend ter beoordeling van ExamAssist.
3.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van ExamAssist binden ExamAssist niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Bij een overeenkomst tot koop is een overeengekomen levertijd geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien er sprake is van een overeengekomen leveringstermijn dient de Opdrachtgever / Opdrachtnemer bij niet tijdige aflevering ExamAssist schriftelijk in gebreke te stellen. Het is ExamAssist toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is ExamAssist bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4 Aanvullende overeenkomsten
4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen ExamAssist en Opdrachtgever / Opdrachtnemer en daarmee ook automatisch van toepassing op aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten tussen ExamAssist en de Opdrachtgever / Opdrachtnemer.

Artikel 5 Prijzen
5.1 De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5.2 Naast de in artikel 5.1 bedoelde opgegeven prijzen kan in bepaalde gevallen aan de deelnemers van een contractactiviteit een eigen bijdrage worden gevraagd. Indien dit het geval is, zal dit tijdig aan de Opdrachtgever / Opdrachtnemer worden medegedeeld. Indien bij een contractactiviteit sprake is van logies, wordt bij de berekening van de logieskosten uitgegaan van het hoogste aantal deelnemers dat op enig moment door de Opdrachtgever / Opdrachtnemer aan ExamAssist is doorgegeven.
5.3 ExamAssist is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever / Opdrachtnemer aan te passen voor een contractactiviteit die volgens de overeenkomst zal plaatsvinden na een op de prijsopgave vermelde datum. Indien de Opdrachtgever / Opdrachtnemer niet akkoord wenst te gaan met een door ExamAssist aangekondigde aanpassing van de prijzen, is de Opdrachtgever / Opdrachtnemer gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. De Opdrachtgever / Opdrachtnemer is niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de prijswijziging een gevolg is van de aanpassing van de prijs aan een wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI).
5.4 Indien ExamAssist bij koop met de Opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is ExamAssist niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. ExamAssist mag na de einddatum van de termijn waarvoor de prijsopgave is opgesteld de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
6.1 Alle door ExamAssist verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Voor het overige dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ExamAssist aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ExamAssist aangegeven. ExamAssist is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. ExamAssist is dan gerechtigd om aan de Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente door te berekenen, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening van het verschuldigde bedrag.
6.3 Indien de Opdrachtgever / Opdrachtnemer bij de aanvang van de activiteit niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan, kan de deelname aan de activiteit door ExamAssist worden geweigerd.
6.4 Indien de Opdrachtgever / Opdrachtnemer na een ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Indien de vordering uit handen wordt gegeven is de Opdrachtgever / Opdrachtnemer naast het alsdan verschuldigde bedrag en de in artikel 6.2 genoemde wettelijke rente tevens gehouden tot volledige vergoeding van de door ExamAssist gemaakte buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien ExamAssist echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever / Opdrachtnemer worden verhaald. De Opdrachtgever / Opdrachtnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6.5 Alle bijkomende kosten in verband met de betaling van een overeengekomen activiteit zijn voor rekening van de Opdrachtgever / Opdrachtnemer.

Artikel 7 Wijzigingen samenstelling Contractactiviteit
7.1 ExamAssist bepaalt de aard, inhoud en vorm van de contractactiviteit. Indien er sprake is van een gesloten contractactiviteit vindt er met betrekking tot de aard, inhoud en samenstelling van de contractactiviteit overleg met de Opdrachtgever / Opdrachtnemer plaats.
7.2 De contractactiviteit wordt zoveel mogelijk verzorgd zoals omschreven in de materialen en andere publicaties met betrekking tot de contractactiviteit. ExamAssist behoudt zich het recht voor te allen tijde de duur en samenstelling van de contractactiviteit en de materialen te wijzigen, zonder dat dit leidt tot een fundamentele wijziging van de contractactiviteit.

Artikel 8 Exclusiviteit / Relatiebeding
8.1 Opdrachtnemer verbindt zich exclusief aan ExamAssist. En zal minimaal 2 jaar na de finale afronding van de overeenkomst met ExamAssist geen contact zoeken of opnemen (direct of indirect, in eigen persoon of via derden) met opdrachtgever van ExamAssist inzake te vervullen opdrachten, anders dan via ExamAssist.
8.2 Indien opdrachtnemer toch rechtstreeks contact, in strijd met de bepaling uit 8.1 heeft ExamAssist een direct opeisbare boete van €5.000 + €500 voor elke dag dat deze samenwerking duurt of heeft geduurd.

Artikel 9 Duurovereenkomsten
9.1 Indien ExamAssist met de Opdrachtgever / Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat inzake het door ExamAssist periodiek of anderszins regelmatig verrichten van diensten, dan geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijk overeengekomen periode, of bij ontbreken van een zodanige periode voor een periode van één jaar.

Artikel 10 Verplichtingen van de Opdrachtgever / Opdrachtnemer
10.1 De Opdrachtgever / Opdrachtnemer zal alle mogelijke medewerking verlenen aan een goede uitvoering van de overeenkomst en is verplicht zich te gedragen naar de regels en aanwijzingen zoals deze door ExamAssist worden kenbaar gemaakt.
10.2 De Opdrachtgever / Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van ExamAssist, die door de Opdrachtgever / Opdrachtnemer is toegebracht.

Artikel 11 Vooropleiding
11.1 ExamAssist behoudt zich het recht voor om een Opdrachtgever / Opdrachtnemer aan deelname van een contractactiviteit uit te sluiten, indien deze niet beschikt over de vereiste vooropleiding.

Artikel 12 Werkruimten/Hulpmiddelen
12.1 Indien er een contractactiviteit wordt verzorgd, draagt primair de Opdrachtgever, secundair ExamAssist en tertiair de Oprachtnemer zorg voor de aanwezigheid van de voor de contractactiviteit benodigde hulpmiddelen en werkruimten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
12.2 Indien de Opdrachtgever de werkruimte voor de contractactiviteit ter beschikking stelt, is ExamAssist gerechtigd deze werkruimte op de dag c.q. dagen dat de contractactiviteit plaatsvindt te allen tijde te betreden, met inachtneming van de bepalingen van de Opdrachtgever. De werkruimte dient afsluitbaar te zijn. Indien nodig in verband met voorbereidingswerkzaamheden zal aan ExamAssist eveneens voor aanvang van een contractactiviteit toegang worden verschaft tot de werkruimte van de Opdrachtgever.
12.3 Indien de Opdrachtgever de werkruimte ter beschikking stelt, zal deze in overleg met ExamAssist ten behoeve van het (ingehuurde) personeel van ExamAssist dat de contractactiviteit verzorgt voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging, daglicht, ventilatie en verwarming, electriciteit en dergelijke.
12.4 Het is de Opdrachtgever / Opdrachtnemer niet toegestaan door ExamAssist ter beschikking gestelde hulpmiddelen en werkruimten zonder nadrukkelijke toestemming van ExamAssist te gebruiken c.q. te betreden. Indien de Opdrachtgever / Opdrachtnemer in strijd met deze bepaling gebruik maakt van bedoelde hulpmiddelen en werkruimten, is de Opdrachtgever / Opdrachtnemer volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe en/of indirecte schade.
12.5 Indien de Opdrachtgever / Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst hulpmiddelen, materialen en/of apparatuur meeneemt naar ExamAssist, zal deze laatste zorg dragen voor een voldoende afsluitbare ruimte waarin voornoemde zaken kunnen worden opgeborgen. Voor eventuele schade aan deze zaken aanvaardt ExamAssist geen aansprakelijkheid, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ExamAssist.

Artikel 13 Bedenktermijn/Annuleren/wijzigen van de overeenkomst
13.1 Er geldt een bedenktijd van tenminste 7 werkdagen voor een getekend contract met een door ExamAssist teruggezonden ontvangstbevestiging. De datum van de ontvangstbevestiging is het uitgangspunt voor de berekening van het aantal werkdagen.
13.2 Onder annuleren valt behalve het vervallen/afzeggen van de overeenkomst ook het wijzigen/aanpassen qua prijs en/of datum ten opzichte van de oorspronkelijke getekende offerte, opdrachtbevestiging of inschrijving. Dit kan per e-mail of brief. De annulering of wijziging is alleen geldig met een door ExamAssist teruggezonden ontvangstbevestiging.
13.3 Indien een Opdrachtgever / Opdrachtnemer een opdracht annuleert is hij, de navolgende vergoeding verschuldigd:

Trainingen:

 • Annulering of wijziging door de Opdrachtgever / Opdrachtnemer kan tot zes weken voor aanvang van de training kosteloos geschieden.
 • Bij annulering drie weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever / Opdrachtnemer 50% van het trainingsbedrag verschuldigd.
 • Bij wijzigingen is een extra vergoeding van € 50,- verschuldigd.
 • Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever / Opdrachtnemer 100% van het trainingsbedrag verschuldigd.
 • Bij wijzigingen is een extra vergoeding van € 50,- verschuldigd.

Overige (examinerings-) diensten:

 • Bij annulering tot 10 werkdagen voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever / Opdrachtnemer 50% van het bedrag verschuldigd.
 • Bij wijzigingen is een extra vergoeding van € 50,- verschuldigd.
 • Bij annulering korter dan 10 werkdagen voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever / Opdrachtnemer 100% van het trainingsbedrag verschuldigd.
 • Plus alle eventuele vervolgschades. Bij wijzigingen is een extra vergoeding van € 100,- verschuldigd.

Artikel 14 Ontbinding
14.1 Indien de Opdrachtgever / Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, of indien het handelen van de Opdrachtgever / Opdrachtnemer dan wel van personen die namens de Opdrachtgever / Opdrachtnemer deelnemen aan een contractactiviteit daartoe aanleiding geeft, is ExamAssist gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat een ingebrekestelling vereist is.
14.2 Naast het bepaalde in artikel 14.1 heeft ExamAssist het recht de overeenkomst te ontbinden indien de Opdrachtgever / Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien zij surseance van betaling heeft verkregen, het bedrijf in liquidatie is getreden, of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen. In al de in dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen die ExamAssist op de Opdrachtgever / Opdrachtnemer heeft onmiddellijk opeisbaar.
14.3 Is de Opdrachtgever / Opdrachtnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever / Opdrachtnemer. In ieder geval is de Opdrachtgever / Opdrachtnemer verschuldigd 15% van het totaal te vorderen bedrag, alsmede een vergoeding voor het gebruik van de goederen ad 1/260 deel van de koopsom en kosten voor elke dag dat de goederen bij Opdrachtgever / Opdrachtnemer verbleven. Indien ExamAssist aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15 Aankondiging/vervanging
15.1 In geval door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld ziekte, een docent een bepaalde bijeenkomst in het kader van een contractactiviteit niet kan verzorgen, zal door ExamAssist voor vervanging worden zorg gedragen. Indien er geen vervanging op het afgesproken moment geregeld kan worden, heeft ExamAssist het recht om in overleg met de Opdrachtgever / Opdrachtnemer de betreffende bijeenkomst naar een andere datum te verplaatsen.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1 Indien ExamAssist aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling geregeld is.
16.2 ExamAssist is, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de kant van ExamAssist, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van onjuistheid, onvolledigheid, of achterstand in actualiteit van de informatie in de meest ruime zin van het woord, waarvan ExamAssist zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
16.3 De aansprakelijkheid van ExamAssist uit hoofde van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst.
16.4 De aansprakelijkheid van ExamAssist is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
16.5 De aansprakelijkheid van ExamAssist voor indirecte en gevolgschade is uitgesloten.
16.6 Voor zover van toepassing op de te verkopen zaken geeft ExamAssist zelf nimmer garantie doch verplicht ExamAssist zich de fabrieksgarantie te ondersteunen, mits uiteraard de volledige koopsom door de Opdrachtgever / Opdrachtnemer zal zijn betaald.
16.7 Vanaf het moment dat verkochte goederen, voor aflevering of ter afhaling gereed staan, staan en reizen zij voor het risico van de Opdrachtgever / Opdrachtnemer. ExamAssist behoudt zich het recht voor de gereedstaande zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever / Opdrachtnemer te doen opslaan.
16.8 De Opdrachtgever / Opdrachtnemer dient de gekochte zaken bij aflevering of daarna, zo spoedig mogelijk, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de Opdrachtgever / Opdrachtnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.
16.9 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Opdrachtgever / Opdrachtnemer deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan ExamAssist te melden. Niet zichtbare gebreken dient de Opdrachtgever / Opdrachtnemer na ontdekking, doch binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan ExamAssist. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
16.10 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan ExamAssist worden geretourneerd.
16.11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ExamAssist of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 17 Overmacht
17.1 ExamAssist is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ExamAssist geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ExamAssist niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ExamAssist of van derden daaronder begrepen. ExamAssist heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ExamAssist zijn verbintenis had moeten nakomen.
17.3 Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van ExamAssist opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ExamAssist niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomsten te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
17.4 Indien ExamAssist bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18 Geheimhouding
18.1 Zowel ExamAssist als de Opdrachtgever / Opdrachtnemer zullen al die maatregelen treffen die nodig zijn om de geheimhouding te verzekeren van alle over en weer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Partijen zullen dergelijke informatie niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar maken.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud
19.1 Alle door ExamAssist krachtens een overeenkomst aan de Opdrachtgever / Opdrachtnemer geleverde zaken, materialen, schriftelijke adviezen, boeken, etc. blijven eigendom van ExamAssist totdat alle bedragen die de Opdrachtgever / Opdrachtnemer verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten volledig aan ExamAssist heeft voldaan.
19.2 Het door ExamAssist geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever / Opdrachtnemer is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
19.3 De Opdrachtgever / Opdrachtnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ExamAssist veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever / Opdrachtnemer verplicht om ExamAssist hiervan terstond op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever / Opdrachtnemer zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ExamAssist ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is ExamAssist gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever / Opdrachtnemer zich er jegens ExamAssist bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
19.4 Voor het geval ExamAssist zijn in dit artikel aangeduide eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever / Opdrachtnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ExamAssist en door ExamAssist aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ExamAssist zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 20 Intellectuele eigendomsrechten
20.1 Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectuele eigendom, alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen, examen- of lesmateriaal, documentatie of (digitale) materialen komen uitsluitend toe aan ExamAssist. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten, tenzij anders is overeengekomen. Met de ondertekening van de overeenkomst verplicht de Opdrachtgever / Opdrachtnemer zich ertoe het lesmateriaal, de documentatie of de materialen niet aan derden ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ExamAssist.
20.2 Het examen- of lesmateriaal, verstrekte documentatie en/of (digitale) materialen mogen niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ExamAssist. Het is de Opdrachtgever / Opdrachtnemer niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van ExamAssist te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
20.3 Voor elke handeling in strijd met dit artikel is de Opdrachtgever / Opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 5.000,00 onverminderd het recht van ExamAssist om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
20.4 Daar waar het examens, proeven of andersoortige toetsopdrachten betreft worden genoemde bedragen uit 20.3 vertienvoudigd. Alle eventuele vervolgschades zijn voor rekening van Opdrachtgever / Opdrachtnemer.

Artikel 21 Reclame
21.1 De Opdrachtgever / Opdrachtnemer is verplicht terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat te beoordelen en bij aanwezigheid van gebreken, daaronder in ieder geval verstaan een verkeerde interpretatie van behoeften en/of wensen, ExamAssist daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.
21.2 Indien de Opdrachtgever / Opdrachtnemer niet binnen twee dagen na de dag waarop zij bekend is geworden met de gebreken ExamAssist heeft gewezen op deze gebreken, wordt de Opdrachtgever / Opdrachtnemer geacht in te stemmen met de wijze waarop de overeenkomst is uitgevoerd en het resultaat van de overeenkomst en vervalt ieder recht op reclame.
21.3 In geval van reclame dient ExamAssist in staat te worden gesteld deze te controleren. Indien ExamAssist het gebrek, waarop de reclame betrekking heeft, erkent, zal daaromtrent een door beide partijen te ondertekenen schriftelijke verklaring worden opgesteld, waarin de afhandeling van de reclame wordt vastgelegd.

Artikel 22 Algemene Verordening Gegevensbescherming en Privacy Policy
22.1 ExamAssist zal gegevens van de Opdrachtgever / Opdrachtnemer opnemen in een geautomatiseerd systeem. De Opdrachtgever / Opdrachtnemer is verplicht aan ExamAssist, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. ExamAssist zal hierbij de bepalingen voortvloeiende uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht nemen.
22.2 ExamAssist heeft hiertoe een Privacy Policy opgesteld. Deze is te allen tijde te vinden op de website van ExamAssist en wordt op eerste verzoek beschikbaar gesteld.
Artikel 23 Beroep op Algemene voorwaarden
23.1 Naast ExamAssist kunnen alle (rechts)personen, die bij de uitvoering van de overeenkomst tussen ExamAssist en de Opdrachtgever / Opdrachtnemer door ExamAssist zijn ingeschakeld, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.
Artikel 24 Toepasselijk recht en geschillen
24.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ExamAssist partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
24.2 De rechter in de vestigingsplaats van de Opdrachtgever / Opdrachtnemer is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ExamAssist het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
24.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Stichting ExamAssist
Past. Debijestraat 64
5963 AG HEGELSOM
T: 06-5107 9545
E: info@examassist.nl
I: www.examassist.nl