default-header

Kaders

Voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs is de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) maatgevend. In die wet is al sprake van planning, uitvoering, controle van het gerealiseerde werk en actief verbeteren van de volgende examencyclus.

De overheid heeft de Inspectie van het Onderwijs opdracht gegeven te controleren en te stimuleren dat de onderwijskwaliteit op peil is en stelselmatig verbetert. Zie bijvoorbeeld het Waarderingskader van de onderwijsinspectie.

De MBO Raad heeft de activiteiten in de WEB voor de examinering vertaald in de Procesarchitectuur Examinering voor het MBO. Een richtinggevend systeem van werken voor en door de betrokken onderwijsinstellingen en examenfunctionarissen daarbinnen.

De Nederlandse Vereniging voor Examens heeft in de afgelopen jaren de functieprofielen beschreven voor examenfunctionarissen. Die functieprofielen zijn beschrijvingen van de kennis en vaardigheden per functionaris. Die functieprofielen staan onderling in verhouding volgens een beschrijving van het organogram van examenorganisaties.

Het ISO 9001 schema voor organisaties en ISO 17024  voor persoonscertificering is voor ExamAssist geen vast omlijnd kader maar wel een belangrijke bron van inspiratie. Met name de WEB heeft kenmerken in zich van eisen aan de kwaliteit van organisaties en personen. De organisatie, die examens afneemt om tot diplomering over te gaan zet tevens bekwame examenfunctionarissen in.

Voor vmbo/HBO/VAVO gelden vergelijkbare principes voor de kwaliteit van examinering en diplomeren. Zo moeten examens altijd verantwoord plaatsvinden: de examenkandidaat verantwoordt zich naar de examinator, en ook de examinator zal verantwoording moeten afleggen.